Disclaimer

Deze website is een uitgave van THP. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. THP kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. THP verstrekt met deze website alleen informatie over producten en diensten die door THP worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. THP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Hoewel THP alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is THP niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Verwijzingen naar sites die niet door THP worden onderhouden zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel THP uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door THP worden onderhouden wordt afgewezen.

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van THP. Eenieder die toegang heeft verkregen tot de website van THP, wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

?